ข่าว“สมาคมเพื่อการศึกษาทางไกล” จัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU).. ร่วมกับ องค์การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ภาคพลเมือง) - kachon.com

“สมาคมเพื่อการศึกษาทางไกล” จัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU).. ร่วมกับ องค์การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ภาคพลเมือง)
กะฉ่อนวาไรตี้

photodune-2043745-college-student-s

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น. ณ จังหวัดจันทบุรี สมาคมเพื่อการศึกษาทางไกลจับมือร่วมกับองค์การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ภาคพลเมือง) โดย ผศ.ดร.สันติ พิมพ์ใจใส ผู้ตรวจการและกรรมการบริหารปฏิบัติงานแทนนายกสมาคมเพื่อการศึกษาทางไกล และนายจิระภาคย์ ยุพาพินนุรักษ์ ประธานใหญ่องค์การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ภาคพลเมือง) จัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยการผลักดันและช่วยเหลือบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนและผู้ขาดโอกาสทางการศึกษาให้ได้เข้าถึงระบบการศึกษาภาครัฐโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

ในการนี้ มีผู้ร่วมเป็นสักขีพยาน ได้แก่ ดร.พัชรินทร์ พูลสวัสดิ์ อุปนายกสมาคมศรัทธาธรรมาภิบาลจังหวัดชลบุรี ประธานโครงการพัฒนาการศึกษาระบบเครือข่ายพื้นที่ 5 ดร.สาวิกา สาวิสา ที่ปรึกษาฝ่ายยุทธศาสตร์องค์การและสมาคมข่าว นายธีทัต เจริญพร ผู้ช่วยรองเลขาธิการสมาพันธ์การศึกษาทางเลือกแห่งประเทศไทย นายชาญณรงค์ แจ่มจันทร์ ผู้ช่วยเลขาธิการสมาคมเพื่อการศึกษาทางไกล นางสาวรวิภา กองแก้ว กรรมการบริหารและเลขาธิการองค์การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ภาคพลเมือง) และเลขาธิการสมาคมส่งเสริมวิชาชีพผู้สื่อข่าว เพื่อพิทักษ์สิทธิมนุษยชน นายทินกร เงินอ่อน รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม นาวาอากาศตรีหญิงจารุวรรณ จิรชวาลวิสุทธิ์ ประจำแผนกวิเคราะห์โครงการ สำนักบริหารทรัพยากร สำนักปลัดบัญชีทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย โดยวัตถุประสงค์ของงานเพื่อแสดงถึงความเข้าใจระหว่างกัน ช่วยเหลือและผลักดันผู้ที่ขาดโอกาสทางการศึกษาและประสานความร่วมมือ สนับสนุนการจัดการศึกษา ซึ่งมีสาระสำคัญ ดังนี้

ส่งเสริมและผลักดันให้เกิดการศึกษาทางเลือก เพื่อนำผู้ที่พลาดจากการศึกษาในระบบหรือผู้ที่ออกกลางคันรวมถึงผู้ที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาให้มีทักษะและการเรียนรู้เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต

ส่งเสริมและผลักดันการสร้างหลักสูตรเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนแบบบูรณาการ เพื่อมิให้มีการละเมิดสิทธิหรือถูกลิดรอนสิทธิตามหลักสากลในด้านสิทธิมนุษยชนในลักษณะต่อยอดหรือเติมเต็ม เพื่ออนาคตของผู้รับการศึกษาเอง

ส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อปลูกฝังให้มีการพัฒนาตนเอง

หนังสือพิมพ์กะฉ่อนดอทคอม  ชาย by กะฉ่อน  รายงาน