ข่าวสมาคมนักวิทยุฯ เตรียมปรับแผนด้านสื่อ แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิร่วมกันพัฒนา - kachon.com

สมาคมนักวิทยุฯ เตรียมปรับแผนด้านสื่อ แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิร่วมกันพัฒนา
กะฉ่อนวาไรตี้

photodune-2043745-college-student-s

วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ สมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  โดย นางสาวชุติพันธุ์ ลิมปะพันธุ์ นายกสมาคมฯ เรียนเชิญ ดร.อมร  มีมะโน ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและผู้ก่อตั้ง บมจ.เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี ดำรงตำแหน่งเป็น ประธานที่ปรึกษา  ด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อดิจิทัล  เนื่องจากเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านสื่อดิจิทัล ร่วมพัฒนาสื่อในยุคสื่อสารดิจิทัล มีความเหมาะสมและมีความสามารถทั้งด้านราชการ ธุรกิจเอกชน ให้การสนับสนุนในงานด้านการประชาสัมพันธ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ  

ทางสมาคมฯ ได้มอบหนังสือแต่งตั้ง พร้อมผ้าสีม่วงสีประจำของสมาคมฯ และตราสัญลักษณ์ของสมาคมฯ ในโอกาสนี้ด้วย ซึ่งมีคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดใหม่ ได้แก่ นางผ่องศรี เอี่ยมสนธิ อุปนายกและนายทะเบียน  , ดร.ภูวิช ปัญญาสิทธิ์ อุปนายกฝ่ายโทรทัศน์และสื่อดิจิทัล , นายถวิล  ปานศรี กรรมการฝ่ายนโยบายและแผน , นางสาวเจนกิจ นัดไธสง กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ,นางสาวจุฑาทิพย์ ลิ้มพงษ์ประเสริฐ กรรมการ/ผู้ช่วยฝ่ายเลขาธิการ และนายศุภกร เอี่ยมสนธิ หัวหน้างานธุรการและฝ่ายสื่อของสมาคมฯ ร่วมเป็นเกียรติในการเรียนเชิญครั้งนี้ด้วย

หนังสือพิมพ์กะฉ่อนดอทคอม ชาย by กะฉ่อน รายงาน