ข่าวBCG (U2T for BCG) ตำบลบางคูรัด นนทบุรี - kachon.com

BCG (U2T for BCG) ตำบลบางคูรัด นนทบุรี
กะฉ่อนวาไรตี้

photodune-2043745-college-student-s

การอบรมเชิงปฏิบัติการและถ่ายทอดความรู้ การแปรรูปผลิตภัณฑ์" ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ภายใต้โครงการ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG จัดอบรมเชิงปฏิบัติการและถ่ายทอดความรู้ การแปรรูปผลิตภัณฑ์พืชสมุนไพรในท้องถิ่น มีสมุนไพรต้นแบบหลายชนิด อาทิ ตะไคร้ อัญชัน มะรุม หนานเฉาเหว่ย มะยม เป็นต้น ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมต่อยอดเชิงพาณิชย์ อย่างเป็นรูปธรรม ตามศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน เมื่อวันที่ 8-9 สิงหาคม 2565

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ โพธิ์พฤกษานันท์ ผู้ช่วยอธิการบดีและผู้อำนวยการกองนิติการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG ) ตำบลบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี คุณเจษฎา ศุภนิธิวรกุล รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองบางคูรัด พร้อมคณะกรรมการและทีมงานภาคประชาชน บัณฑิต ผู้ปฎิบัติงานในพื้นตำบลบางคูรัด อบรมเรียนรู้กับประชาชนเพื่อจัดกิจกรรมยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน

ในการนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากร ผู้เชียวชาญด้านการขายออนไลน์ เทคนิคการขายสิ้นค้าชุมชนออนไลน์สู่ความยั่งยืนในอนาคต และวิทยากรหมอพื้นบ้านที่เชี่ยวชาญด้านสมุนไพร โดยมีนายอัชฌา รู้ดี เป็นวิทยากร

กิจกรรมประกอบด้วยการสาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์น้ำมันสมุนไพร และผลิตภัณฑ์ชาตะไคร้อัญชัน โดยนางนิตยา ใจปลื้มเกษม และคณะ โดยมีเป้าหมายเพื่อนำผลิตภัณฑ์ ต่อยอด การขาย การพัฒนาสินค้า บรรจุภัณฑ์ใหม่ เพื่อให้การรับรองมาตรฐานสินค้า สู่การจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน ต่อไป

หนังสือพิมพ์กะฉ่อนดอทคอม  ชาย by กะฉ่อน  รายงาน