ข่าววารินทร์ บุษบรรณ ที่ปรึกษาโครงการพระราชดำริฯ ให้เกียรติเป็นสักขีพยาน ก่อตั้งสมาคมพัฒนาองค์กรสมุนไพรไทย 8.0 เพื่อดำรงปณิธานพรหมชีวา ให้คนไทยมีสุขภาพดี ผลักดันเป็นสังฑทานสมุนไพรถวายพระสงฆ์ - kachon.com

วารินทร์ บุษบรรณ ที่ปรึกษาโครงการพระราชดำริฯ ให้เกียรติเป็นสักขีพยาน ก่อตั้งสมาคมพัฒนาองค์กรสมุนไพรไทย 8.0 เพื่อดำรงปณิธานพรหมชีวา ให้คนไทยมีสุขภาพดี ผลักดันเป็นสังฑทานสมุนไพรถวายพระสงฆ์
กะฉ่อนวาไรตี้

photodune-2043745-college-student-s

วันนี้ 2 ต.ค.2564 ที่ บริษัทพรหมชีวาจำกัด บ้านคลองบางเลน ต.บางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐม คุณวารินทร์ บุษบรรณ ที่ปรึกษาโครงการพระราชดำริ กรมส่งเสริมการเกษตร ที่ปรึกษาอธิบดีกรมการข้าวฯลฯ เดินทางมาเป็นเกียรติร่วมเป็นสักขีพยานการประชุมก่อตั้งสมาคมพัฒนาองค์กรสมุนไพรไทย 8.0สู่สากล (THAI HERBAL  ORGANIZATION   DEVELOPMENT     ASSOCIATION  8.0  TO  INTERNATIONAL) โดยมี คุณสุขุม คุณเตือนใจ วงประสิทธิ ผู้บริหารบริษัท พรหมชีวา จำกัด ดร. นายศิริวิตญ์  ดอกแก้ว  ผอ.ประสานงานสำนักรัฐมนตรีส่วนกลาง และคุณไชยยา วิมูลชาติ เกษตรกรดีเด่นระดับภาค สาขาบัญชีฟาร์ม ประจำปี พ.ศ.2564 คุณวิชาญ ทองดอนโต เลขาธิการสมาคมส่งเสริมชาวนาไทย ร่วมต้อนรับ

วาระการประชุมในวันนี้ เป็นการประชุม ก่อตั้ง สมาคมพัฒนาองค์กรสมุนไพรไทย 8.0สู่สากล ซึ่งเป็นการประชุมหารือถึงแนวทางของสมาคมฯ ที่จะมีการดำเนินพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน   ผู้ผลิตและผู้ค้า กลุ่มอุตสาหกรรมสมุนไพรไทย ครบทั้ง 8 สาขา คือ สมุนไพรวัตถุดิบ / สารสกัดสมุนไพร / ยาจากสมุนไพร / อาหารและเสริมอาหารสมุนไพร / เครื่องสำอางสมุนไพร / สมุนไพรเพื่อรักษาวัฒนธรรม วิถีไทย และดำรงความมั่นคงของชาติ / สมุนไพรเพื่อการเกษตรครบวงจร การแปรรูปอาหารคน และอาหารสัตว์ การตลาดภายในประเทศ และส่งออกต่างประเทศ / ผลิตภัณฑ์สปาและอุปกรณ์สมุนไพรเพื่อการแพทย์ทางเลือก นอกจากนี้ทางสมาคมพัฒนาองค์กรสมุนไพรไทย 8.0สู่สากล ยังมีนโยบายหลักในการ ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา  ผู้เพาะปลูก  ผู้รวบรวม  และผู้แปรรูป สมุนไพรไทย ทั้งขนาดเล็ก ขนาดย่อม  ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ /  ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา สมุนไพรไทย ให้เป็น ตำรับยาสามัญประจำบ้าน ป้องกันและรักษา  เอาชนะ โรคโควิด-19  และโรคระบาด โรคติดต่ออื่นที่ร้ายแรงทุกโรคในอนาคต ให้สำเร็จ / ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา สมุนไพรไทย  เพื่อให้เป็นการแพทย์ทางหลัก  พัฒนาคนไทยให้มีสุขภาพแข็งแรง มีอายุยื่นยาวเฉลี่ย  120  ปี  / เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนและเพิ่มพูนความรู้ เป็นสื่อกลางและร่วมมือในการค้นคว้าวิจัยสมุนไพรไทย เป็นต้น

ซึ่งคุณสุขุม วงประสิทธิ ว่าที่นายกสมาคมฯ ได้กล่าวว่า  หลังทำการจัดตั้งสมาคมฯเสร็จสมบูรณ์แล้วภารกิจประการแรกของสมาคมฯ ที่ได้ประชุมกันในวันนี้คือ ประการแรก ผลักดันสมุนไพรไทยเป็นยาและข้าวเป็นโอสถ โดยการเชิญชวนให้พุทธศาสนิกชน ร่วมถวายการดูแลและช่วยกันรักษาสุขภาพพระภิกษุสงฆ์ซึ่งในปัจจุบันมีกว่า 3แสน รูป ตลอดจนผู้สูงอายุที่มีกว่า 10ล้านคน   ด้วยการรณรงค์ให้จัดชุดสังฆทานหรือชุดไทยทานถวายพระสงฆ์และชุดสมุนไพรสามัญประจำบ้านดูแลผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นทุกปี เป็นต้น

ประการที่สองทางสมาคมฯจะรวบรวมปราชญ์ชาวบ้านทั่วประเทศด้านสมุนไพรและการแพทย์แผนไทยโบราณ คัดเลือกผู้มีอุดมการณ์ อุดมธรรม เข้ามาร่วมงานกับสมาคมฯ  รวบรวมสูตรยาและตำรับยาของปราชญ์ภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยโบราณดังกล่าวให้ร่วมกันต่อสู้เอาชนะโรคโควิค-19ให้สำเร็จประจักษ์ผลเป็นจริงรูปธรรม คือการแต่งตั้ง"อุปนายกสมาคมฯลฯ" ที่เชี่ยวชาญครอบคลุมด้านต่างๆ 8 ตำแหน่ง  พร้อมพัฒนาคนไทยให้มีอายุขัยเฉลี่ย120 ปี

และประการที่สาม สมาคมฯจะผลักดันนโยบายการสร้างโรงพยาบาลสงฆ์ การแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทยเพื่อรักษาพระสงฆ์และผู้สูงอายุโดยจำเพาะที่นับวันจะมีตัวเลขสูงเพิ่มขึ้นทุกปี พร้อมกันนี้ทางสมาคมฯจะผลักดันวัตถุประสงค์ทั้ง 8  ข้อดังข้างต้นให้สำเร็จโดยเร็ว

ซึ่งการจัดตั้งสมาคมครั้งนี้คุณสุขุม วงประสิทธิ ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญและมากด้วยความรู้ด้านสมุนไพรไทย มาร่วมก่อตั้งสมาคม และ ผู้บริหารสมาคม รวมถึงที่ปรึกษามากมาย อาทิ คุณเตือนใจ วงประสิทธิ นักธุรกิจ และผู้บริหารบริษัทพรหมชีวาจำกัด ผู้คนพบและวิจัยผลผลิตแปรรูปสมุนไพรพื้นบ้าน เป็นอุปนายกสมาคมฯ ด้านการบริหาร / พันเอกจรรยา  สีลับสี อุปนายกด้านประสานงานเครือข่ายภาคราชการและเอกชน / คุณวัฒนา ปรีดีพจมาน ปราชญ์แพทย์ภูมิปัญญาชาวม้ง   / ดร.วัฒนา บรรเทิงสุข  อุปนายกด้านการบูรการสาธารณสุขวิถีชีวิตใหม (New Normal) / อาจารย์ประมวล  พิมพ์เสน อุปนายกด้านภูมิปัญญาไทยอีสาน / ดร.ภูรวิชญ์ ชัยภูริหิรัณยกุล อุปนายกด้านการแพทย์ประยุกต์ภูมิปัญญาประชาสังคม / คุณภคพล บุตรสิงห์ อุปนายกด้านประสานงานต่างประเทศและภูมิภาคอาเซียน และการเงิน / คุณธนัช ศิร ดุลยกร อุปนายกด้านการพัฒนามาตรฐานสมุนไพรไทยสู่สากล / คุณศิริชัย ไวกยี อุปนายกด้านการพัฒนาการตลาดสมุนไพรไทยสู่สากล นายศิริวิตญ์  ดอกแก้ว เป็นเลขาสมาคมฯ นางสาวสุธิดา ด่านยุทธพลชัย เป็นกรรมการสมาคมฯ นางสาวอโรชา  บุญยฤทธิ์ เป็นเหรัญญิกสมาคมฯ คุณคริส พรเพ็ชรรัตน์ เป็นฝ่ายประชาสัมพันธ์สมาคมฯ

คุณสุขุม วงประสิทธิ ประธานบริหาร บริษัทพรหมชีวา จำกัด และ ว่าที่นายกสมาคมพัฒนาองค์กรสมุนไพรไทย 8.0สู่สากล ได้กล่าวต่อว่า การจัดตั้งสมาคมฯ ขึ้นเพื่อการสนองปณิทานของตนเองและ พรหมชีวา ที่มีแนวทางการสืบสานเรื่องสมุนไพรพื้นบ้านของไทย ที่มีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง จะเห็นได้ชัดจากการทำ MOU กับทางสถาบันต่างๆที่ผ่านมา อาทิ สมาคมส่งเสริมชาวนาไทย สมาคมสถาบันชาวนาไทย และ บริษัทอื่นๆ ในหัวข้อ MOU จะมีข้อสนับสนุนเรื่องสมุนไพรมาโดยตลอด ซึ่งตนเองได้มาผลักดันด้านการทำนาเพื่อเป็น Smart Farmer ทำโครงการโคกหนองนาโมเดล ด้านเกษตรแปลงใหญ่ โดยจะจัดการปลูกสมุนไพรในพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ไว้ด้วย

ตนเองเชื่อมั่นว่าสมุนไพรของไทยนั้นมีคุณสมบัติมากมาย มีคุณประโยชน์ที่สามารถป้องกัน ต่อต้าน และรักษา โรคภัยไข้เจ็บได้นานาประการ แม้กระทั่งโรคไวรัสโควิด19 ที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้ ซึ่งกลายเป็นว่าตัวยาที่รักษาโควิด19 ได้อย่างดีเยี่ยมกลับเป็นสมุนไพรไทยพื้นบ้าน อย่างฟ้าทะลายโจร แม้กระทั่งพืชผักสวนครัว อย่างกระชายขาวเองก็ตาม

นั่นเป็นการจุดประเด็นที่ทำให้ตนเองและพรหมชีวา ลงศึกษาเจาะลึก เรียนรู้สมุนไพรอย่างจริงจัง จากเดิมที่มีแนวทางเพียงแค่สนับสนุน จนกลายเป็นการเพาะปลูก การผลิตแปรรูป เอง ทั้งนี้ ทุกอย่างทำเพื่อสังคมไร้ผลตอบแทนใดๆ เพื่อต้องการให้คนไทยนั้นได้หันมาใช้สมุนไพรไทย ซึ่งบางตัวยา เป็นพืชสวนครัวพื้นบ้านเราด้วยซ้ำ ทานอาหารให้เป็นยา เพื่อการป้องกันรักษาโรค ไม่จำเป็นต้องไปเสียเงินเสียทองจ่ายค่ารักษาที่แพง และ อยากให้เป็นการช่วยกันอนุรักษ์ของดีของไทย สมุนไพรพื้นบ้านไทยให้อยู่คู่คนไทย และ ขยายวงกว้างให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายไปทั่วโลก

ด้านคุณวารินทร์ บุษบรรณ ที่ปรึกษาโครงการพระราชดำริ กรมส่งเสริมการเกษตร ที่ปรึกษาอธิบดีกรมการข้าว กล่าวว่า วันนี้ตนเองได้มาเป็นสักขีพยาน การประชุมก่อตั้งสมาคมพัฒนาองค์กรสมุนไพรไทย 8.0สู่สากล ซึ่งตนเองเชื่อว่าสมาคมฯแห่งนี้ จะเป็นอีกสมาคมหนึ่งที่จะช่วยสนับสนุน พัฒนา ตลอดจนการบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน ให้สมุนไพรของไทยนั้นคงอยู่คู่คนไทย และมีชื่อเสียงไปต่างแดน ตนเองเชื่อมั่น ของคณะผู้ก่อตั้งว่าแต่ละท่านล้วนมีวิสัยทัศน์ทำเพื่อสังคมอย่างจริงใจ และ วิสัยทัศน์ของแต่ละท่านที่ล้วนมีประสบการณ์ มีความสามารถที่จะดำรงไว้ด้วยจรรยาบรรณและสร้างชื่อเสียงให้สมุนไพรไทยและตำรับยาสมุนไพรไทยได้อย่างยั่งยืน

ตนเองอยากแนะแนวฝากให้สมาคมเพิ่มเติม อยากให้ดึงการท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐมหรือจังหวัดอื่นๆมาร่วมเพื่อที่จะได้เป็นการประชาสัมพันธ์ร่วมกันและให้สมาคมเป็นหน้าเป็นตาของ จ.นครปฐม และอยากให้สมาคมมีความมั่นคงทางวิชาการในพื้นที่นครปฐม คือมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสน มหาวิทยาลัยมหิล ศาลายา ที่จะสามารถให้ความรู้ทางวิชาการเพิ่มเติมได้

สุดท้ายตนเองให้ทุกท่านดำเนินกิจกรรมตามนโยบาย และตามกฎระเบียบอันดีงามต่อไป แล้วต่อไปสมาคมพัฒนาองค์กรสมุนไพรไทย 8.0สู่สากล จะเป็นที่พึ่งของแพทย์แผนไทย ผู้ป่วย รวมถึงประชาชน ได้ทั้งระดับจังหวัดนครปฐม จนกระทั่งระดับประเทศในที่สุด

หลังจากนั้น คุณสุขุม วงประสิทธิ ได้นำพาทุกท่านเดินดูอาคารพรหมชีวา ซึ่งจะนำมาเป็นสถานที่ตั้งสมาคม และคุณสุขุม และคุณเตือนใจ วงประสิทธิ ได้มอบของที่ระลึกเป็นผลผลิตสมุนไพรแปรรูป จากบ้านสมุนไพรพรหมชีวา@บางเลนให้ทุกท่านอีกด้วย

หนังสือพิมพ์กะฉ่อนดอทคอม ชาย by กะฉ่อน รายงาน