ข่าวผู้บริหารพรหมชีวา ลงพื้นที่ อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา พบปะกลุ่มชาวนากรุงเก่าเร่งผลักดันโครงการ ทำนาแปลงใหญ่ - kachon.com

ผู้บริหารพรหมชีวา ลงพื้นที่ อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา พบปะกลุ่มชาวนากรุงเก่าเร่งผลักดันโครงการ ทำนาแปลงใหญ่
กะฉ่อนวาไรตี้

photodune-2043745-college-student-s

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 11.00 น. ที่แปลงนาสาธิตของกลุ่มชาวนาวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา นายสุขุม วงประสิทธิ ผู้ช่วย ฯพณฯ พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ อดีตนายกรัฐมนตรี คนที่ 22 / หัวหน้าคณะสนองปณิธาน 4 ประการ / ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ บริษัท พรหมชีวา จำกัด และคุณเตือนใจ ขันติยู ประธารกรรมการ บริษัท พรหมชีวา จำกัด พร้อมทีมงาน เข้าร่วมประชุมพูดคุย กับคณะชาวนาวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ โดยมี นายสมยศ แสงจันทร์ ผู้นำกลุ่มฯ พร้อม นายธนพัฒ พาธุระ ประธานบริษัท นาโนอินทรีย์ จำกัด หนึ่งในองค์กรชนภาคีเครือข่ายซึ่งยึดอุดมการณ์ ในการพัฒนายกระดับมาตรฐานเกษตรกรและชาวไทย เข้าร่วมประชุมหารือผุดโปรแกรม “ปลูกข้าวแปลงใหญ่” และ ใช้โดรนฉีดพ่นปุ๋ยอินทรีย์ในการเกษตร เพื่อลดต้นทุน และเพิ่มผลผลิตให้กับเกษตรกรชาวนา ซึ่งวาระในการประชุมครั้งนี้ มีนายประสิทธิ์ บุญเฉย นายกสมาคมชาวนา ข้าวไทย เข้าร่วมพูดคุย ให้คำปรึกษา ต่อกลุ่มชาวนาเมืองกรุงเก่า

นายสุขุม วงประสิทธิ กล่าวว่า การประชุมพุดคุยกันในครั้งนี้ สืบเนื่องมาจากที่ บริษัท พรหมชีวา จำกัด กับ บริษัท นาโนอินทรีย์ จำกัด ได้ร่วมลงนามในการร่วมมือที่จะเข้าสนับสนุนยกระดับมาตฐานเกษตรกรชาวนาไทย ซึ่งไม่ได้มีแค่เพียงสององค์การเอกชนนี้เท่านั้น ยังมีอีกหลากหลากภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ได้ทำการลงนาม MOU ในการร่วมเป็นภาคีเครือข่ายที่จะให้การสนับสนุนพี่น้องชาวนาและเกษตรกร เดินหน้าสู่ยุค Smart Farmer หนึ่งในการ MOU ที่สำคัญยิ่ง คือการที่ บริษัท พรหมชีวา จำกัด ได้บรรลุข้อตกลงครั้งประวัติศาสตร์กับ “สมาคมสถาบันชาวนาไทย” ทั้งยังได้รับการสนับสนุนจาก “กรมการข้าว” โดยท่านอธิบดี นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร พร้อมมีองค์กรเอกชนที่มีอุดมการณ์เดียวกัน เรียงคิวตบเท้าเข้ามาเป็นภาคีเครือข่าย กระทั่งเกิดเป็นโครงการนำร่องมากมาย อาทิ โครงการอีสานเขียว 2 โครงการสำคัญของภาคอีสาน ที่ประยุกต์ต่อยอดสู่โครงการข้าวใหม่ปลามัน โครงการเครื่องหยอดข้าวต้นแบบเตือนใจไทย โครงการแพลตฟอร์มตลาดออนไลน์เตือนใจไทย โครงการอิ่มท้องสมองดี โครงการครัวไทยสู่ครัวโลก โครงการปลูกโกโก้แซมยาง โครงการนปลูกข้าวแซมโกโก้ โดยเชื่อมโยงกับสมาคมสหพันธ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย

ในส่วนของโซนปลูกของภาคกลางนั้น เล็งเห็นว่ากลุ่มชาวนา อ.บางบาล จ. รวมกลุ่มกันและมีความพร้อม ที่จะเดินหน้าสู่การ “ปลูกข้าวแปลงใหญ่” ส่งผลให้เกิดการประชุมขึ้นในวาระดังกล่าว“กลุ่มชาวนา อ.บางบาล จ. พระนครศรีอยุธยา ได้มีการรวมตัวกันและทำแปลงนาสาธิต มีกระบวนการที่ชัดเจนอยู่ก่อนแล้ว ซึ่งค่อนข้างมีความแข็งแรง และพร้อมที่จะได้รับการสนับสนุน การเข้าพูดคุยกันในวาระแรกนี้ ได้ขอให้พี่น้องชาวนาในพื้นที่เข้าสู่การกำกับดูแลของกลุ่มรักเมืองไทยแห่งสุวรรณภูมิ เพี่อที่จะสามารถได้รับการสนับสนุนอย่างถูกหลักการ ถูกหลักปฏิบัติ ถูกข้อกฎหมาย ยึดหลักตามปณิธานของ ฯพณฯ พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ อันได้แก่ 1. เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน 2. ยกพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาเอกของโลก 8,000 ปี และให้ทุกศาสนาอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 3.ถวายความจงรักภักดีพระบรมราชจักรีวงษ์ 4. พัฒนาคนไทยให้มีอายุขัย 120-160 ปี ด้วยโอสถธรรม ซึ่งปณิธานดังกล่าว กำเนิดขึ้นเพื่อดำเนินกิจกรรมพัฒนาบ้านเมือง สู่ความมีสันติสุข มั่นคง ยั่งยืน โดยจะพัฒนาทั้ง 4 ภาคควบคู่ไปพร้อมกัน ตั้งแต่ ล้านนา (ภาคเหนือ) ศรีโคตรบูรณ์ (ภาคอีสาน) ลังกาสุกะ (ภาคใต้) และ อโยธยา (ภาคกลาง) ด้วยยึดหลักสำคัญที่ว่า เพราะ...ประชาชนคือหัวใจ

โดยทางหัวหน้ากลุ่มฯ ท่านก็เข้าใจและพร้อมเดินหน้าเข้าสู่โปรแกรมการปลูกข้าวแปลงใหญ่ โดยจะใช้แปลงนาในพื้นที่ ทำเป็นโครงการนำร่องในโซนปลูกของภาคกลาง และคาดว่าจะสามารถขยายโปรแกรมนี้ไปยังพื้นที่จังหวัดอื่นๆ ในโซนภาคกลาง ให้เกิดการแบ่งโซนปลูกนาแปลงใหญ่ โดยมีหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เข้าให้การสนับสนุนอย่างเต็มรูปแบบ ตั้งแต่การให้องค์ความรู้ นวัตกรรม พร้อมทั้งเปิดช่องทางการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผ่านแพลตฟอร์มตลาดออนไลน์ ที่มีกลุ่มเอกชนมืออาชีพเข้ามาวางระบบจัดการดูแลให้”

ทางด้าน นายสมยศ แสงจันทร์ ผู้นำกลุ่มชาวนาพื้นที่ อ.บางบาล และ นายธนพัฒ พาธุระ ประธานบริษัท นาโนอินทรีย์ จำกัด ที่ได้ร่วมกันวางแผนทำแปลงนาสาธิต โดยใช้เทคโนโลยีนาโนอินทรีย์ เข้าไปดูแลรักษาต้นข้าว ซึ่งที่ผ่านมาได้ผลดีกระทั่งชาวนาในพื้นที่เกิดการยอมรับในเทคโนโลยีนาโนอินทรีย์ และวิธีการปฏิบัติในระบบแปลงนาสาธิต หลักจากลงมือปฏิบัติจริง จึงเกิดแนวทางที่อยากจะลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตให้พี่น้องชาวนาในพื้นที่ ด้วยการใช้โดรนเพื่อฉีดพ่นปุ๋ยนาโนอินทรีย์ จึงขอการสนับสนุนไปยังกลุ่มรักเมืองไทยแห่งสุวรรณภูมิ พร้อม องค์กรเอกชนภาคีเครือข่าย เพื่อขอการสนับสนุนจากภาครัฐ ซึ่งในเบื้องต้นนายสุขุม วงประสิทธิ ได้รับฟัง และพร้อมให้การช่วยเหลือประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยงข้อง เพื่อเร่งดำเนินการ

คุณเตือนใจ ขันติยู ประธานกรรมการ บริษัท พรหมชีวา ในฐานะตัวแทน องค์กรเอกชนภาคีเครือข่ายแห่งอุดมการณ์ เพื่อพัฒนายกระดับมาตรฐานเกษตรกรและชาวนาไทย ที่ยังคงเดินหน้าผลักดันโปรเจคเครื่องหยอดข้าวเตือนใจไทย เครื่องหยอดข้าวมันสมองคนไทย เพื่อพี่น้องชาวนาไทย ได้ใช้เครื่องหยอดข้าวมาตรฐานคุณภาพสากล ในราคาคนไทยช่วยเหลือกัน ได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวในการประชุมครั้งนี้ว่า “กลุ่มชาวนาในพื้นที่ อ.บางบาล ถือเป็นต้นแบบของความเข้มแข็งในการที่จะผลักดันให้ตนเองก้าวสู่ความเป็น Smart Farmer เหมือนๆ กันกับพี่น้องเกษตรกรชาวนาในภาคอื่นๆ ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีว่า สิ่งที่องค์กรเอกชนและภาครัฐที่เข้าร่วมให้การสนับสนุน ได้มองไปยังทิศทางเดียวกัน เพื่อที่จะไปถึงจุดหมายปลายทางได้ ซึ่งองค์กรของเราก็จะยังคงเดินหน้าทุกโครงการที่เกิดขึ้น เพื่อเป้าหมายในการยกระดับมาตฐานเกษตรกรชาวนาไทยต่อไป”

ในช่วงสุดท้ายของวาระการประชุมพุดคุยกัน นายประสิทธิ์ บุญเฉย (นายกสมาคมชาวนา ข้าวไทย) ผู้หลักผู้ใหญ่แห่งวงการข้าวของไทย ได้พูดฝากถึงแนวการทำงานในโปรแกรมปลูกข้าวแปลงใหญ่ ของพี่น้องชาวนา อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา ไว้อย่างน่าสนใจ “ที่ผ่านมายังไม่เคยมีองค์กรเอกชนใดที่ให้ความสำคัญกับพี่น้องชาวนามากขนาดนี้ และยิ่งได้เห็นหน่วยงานภาครัฐเริ่มขานรับและมีท่าทีไปในทิศทางบวก การที่ชาวนาและเกษตรกรไทย จะมีคุณภาพที่ดีขึ้น และสามารถเดินหน้าขับเคลื่อนสิ่งต่างๆ ให้เกิดขึ้นได้จริง บางทียุคทองของชาวนาและเกษตรกร น่าจะเริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมแล้ว สำคัญอยู่ที่พวกเราชาวนาเกษตรกรทุกคน ต้องพร้อมที่จะพัฒนาในทุกด้าน เพื่อยกระดับตัวเองด้วย ไม่ใช่เพียงแค่ให้ใครเขามาคอยยกระดับให้”

 

หนังสือพิมพ์กะฉ่อนดอทคอม ชาย by กะฉ่อน  รายงาน