ข่าวบ.พรหมชีวา จำกัด ร่วมแสดงความยินดี “กรมการข้าว” สถาปนา ครบรอบ 15 ปี - kachon.com

บ.พรหมชีวา จำกัด ร่วมแสดงความยินดี “กรมการข้าว” สถาปนา ครบรอบ 15 ปี
กะฉ่อนวาไรตี้

photodune-2043745-college-student-s

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 07.00 น. ณ บริเวณหน้าอาคารกรมการข้าว ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เขตจตุรจักร กรุงเทพฯ นายสุขุม วงประสิทธิ หัวหน้าคณะสนองปณิธาน 4 ประการ / ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ บริษัท พรหมชีวา จำกัด พร้อมด้วย คุณเตือนใจ ขันติยู ประธานกรรมการ บริษัท พรหมชีวา จำกัด และนายวิชาญ ทองดอนโต เลขาธิการสมาคมสถาบันชาวนาไทย เข้าร่วมแสดงความยินดีในวาระวันสถาปนากรมการข้าว เนื่องในโอกาสครบรอบ 15 ปี กับผู้บริหารกรมการข้าวและคณะ นำโดย นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร อธิบดีกรมการข้าวคนที่ 10 ซึ่งเป็นประธานในพิธีบวงสรวงพระแม่โพสพ และกราบไหว้อนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ โดยมีหน่วยงานรัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง

นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร อธิบดีกรมการข้าว กล่าวว่า ทุกวันที่ 16 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนากรมการข้าว หน่วยงานภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ได้รับการสถาปนาให้เป็นองค์กรภาครัฐอีกหน่วยงานหนึ่ง เมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2549 เพื่อให้เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการค้นคว้าวิจัยปรับปรุงพันธุ์ข้าว เทคโนโลยีการผลิตข้าว และส่งเสริมการผลิตข้าวทั้งระบบสู่ชาวนาทั่วประเทศ ถือเป็นต้นน้ำที่มีความหมายอย่างยิ่งใหญ่ในการกำหนดอนาคตข้าวไทย

“กรมการข้าวในฐานะหน่วยงานที่ดูแลด้านงานวิจัย พัฒนา และผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว อีกทั้งยังมีอีกหนึ่งภารกิจที่สำคัญคือ การสร้างการรับรู้ถึงกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ให้แก่เกษตรกร โดยยึดหลักการดำเนินงานการขับเคลื่อนตามนโยบายสำคัญปี 2564 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นสำคัญคือ การยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรสร้างอาชีพชาวนาให้มีความเข้มแข็ง ให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้ มีรายได้ที่มั่นคงในอนาคต ตลอดจนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ”

ด้าน นายสุขุม วงประสิทธิ หัวหน้าคณะสนองปณิธาน 4 ประการ ในฐานะผู้ช่วย ฯพณฯ พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ อดีตนายกรัฐมนตรี คนที่ 22 ที่ก่อนหน้านี้เดินหน้าผลักดันหลากหลายโครงการเพื่อพัฒนายกระดับมารฐานเกษตรกรและชาวนาไทย อาทิ โครงการ “อีสานเขียว 2” ซึ่งประยุกต์ต่อยอดเกิดเป็น โครงการ “ข้าวใหม่ปลามัน” โครงการ “เครื่องหยอดข้าวเตือนใจไทย” โครงการ “ตลาดนัดออนไลน์เตือนใจไทย”

โครงการ “ปลูกโกโก้แซมข้าว” โครงการ “ปลูกยางแซมโกโก้” โครงการ “ธนาคารโค-กระบือ” โครงการ “อิ่มท้อง สมองดี” และ โครงการ “ครัวไทยสู่ครัวโลก” โดยเชื่อมโยงกับสมาคมสหพันธ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย กับ องค์กรเอกชนภาคีเครือข่ายแห่งอุดมการณ์ เพื่อพัฒนายกระดับมาตรฐานเกษตรกรและชาวนาไทย ได้ เปิดเผยไปในทิศทางเดียวกันกับอธิบดีกรมการข้าว ว่า “วันนี้ทางคณะองค์กรเอกชนภาคีเครือข่ายแห่งอุดมการณ์ เพื่อพัฒนายกระดับมาตรฐานเกษตรกรและชาวนาไทย ซึ่งทำงานประสานกับกลุ่มรักเมืองไทยแห่งสุวรรณภูมิ ขอแสดงความยินดีกับกรมการข้าว ในวาระวันคล้ายวันสถาปนากรมการข้าวครบรอบ 15 ปี และกรมการข้าวนั้นมีนโยบายที่ต้องการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและชาวนาไทย ซึ่งตรงกับแนวปณิธานของของ ฯพณฯ พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ อันได้แก่ 1. เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน 2. ยกพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาเอกของโลก 8,000 ปี และให้ทุกศาสนาอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 3.ถวายความจงรักภักดีพระบรมราชจักรีวงษ์ 4. พัฒนาคนไทยให้มีอายุขัย 120-160 ปี ด้วยโอสถธรรม ซึ่งปณิธานดังกล่าว กำเนิดขึ้นเพื่อดำเนินกิจกรรมพัฒนาบ้านเมือง สู่ความมีสันติสุข มั่นคง ยั่งยืน จึงเป็นการดีอย่างยิ่งที่วันนี้กรมการข้าว และ หน่วยงานภาครัฐ พร้อมองค์กรเอกชนจะได้ร่วมมือกัน ในการทำคุณประโยชน์แท้จริงให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวนาไทย ด้วยยึดหลักสำคัญที่ว่า เพราะ...ประชาชนคือหัวใจ”

โดย คุณเตือนใจ ขันติยู ประธานกรรมการ บริษัท พรหมชีวา จำกัด และเป็นตัวแทนองค์กรเอกชนภาคีเครือข่ายแห่งอุดมการณ์ เพื่อพัฒนายกระดับมาตรฐานเกษตรกรและชาวนาไทย ได้กล่าวต่อว่า ก่อนหน้านี้ได้บรรลุข้อตกลง MOU ครั้งประวัติศาสตร์กับสมาคมสถาบันชาวนาไทย ในการเข้าสนับสนุนพี่น้องชาวนาไทยอย่างเต็มรูปแบบ ตั้งแต่ องค์ความรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยี และ สร้างแพลตฟอร์ม “ตลาดนัดออนไลน์เตือนใจไทย” พร้อมทั้งผลักดันโปรเจคเครื่องหยอดข้าวเตือนใจไทย เครื่องหยอดข้าวมันสมองคนไทย เพื่อพี่น้องชาวนาไทย ได้ใช้เครื่องหยอดข้าวมาตรฐานคุณภาพสากล ในราคาคนไทยช่วยเหลือกัน ได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวในวาระครบรอบ 15 ปี กรมการข้าว ความว่า “รู้สึกดีใจที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในวาระสำคัญครบรอบ 15 ปี กรมการข้าว ทั้งยังได้รับความเมตตาจากท่านอธิบดีกรมการข้าว ที่ท่านเปิดโอกาสให้ได้พูดคุย ให้คำปรึกษา แนะนำ ในอีกหลายกรณี ที่จะให้การสนับสนุนผลักดันพี่น้องชาวนามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และมีความเป็นไปได้ที่เครือข่ายองค์กรเอกชนกับกรมการข้าวจะมีโครงการดีๆ เพื่อชาวนาเกษตรกรไทยอย่างแน่นอน”

ในช่วงท้ายหลังจากเสร็จจากพิธีทำบุญถวายชุดภัตตาหารเพล และ เครื่องไทยธรรมแต่พระภิกษุสงฆ์ นายสุขุม วงประสิทธิ พร้อมคณะ ได้มีโอกาสพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลอันประโยชน์กับ นาย อาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร อธิบดีกรมการข้าว โดยเพิ่มเติมเน้นประเด็นการพูดคุยหลักอยู่ในกรอบการให้ความร่วมมือต่อกันในฐานะหน่วยงานภาครัฐกับองค์กรเอกชนกลุ่มภาคีเครือข่าย เพื่อพัฒนายกระดับมาตรฐานเกษตรกรและชาวนาไทย ด้วยการนำเทคโนโลยีในการพัฒนาการผลิตแลเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำเทคโนโลยีการผลิตขึ้นสูง มาปรับใช้เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มรายได้ให้แก่พี่น้องเกษตรกรชาวนา

หนังสือพิมพ์กะฉ่อนดอทคอม  ชาย by กะฉ่อน  รายงาน