ข่าวโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ถอดบทเรียนจาก Covid-19 ปรับหลักสูตรใหม่ มุ่งสร้าง “พยาบาลแห่งอนาคต” - kachon.com

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ถอดบทเรียนจาก Covid-19 ปรับหลักสูตรใหม่ มุ่งสร้าง “พยาบาลแห่งอนาคต”
กะฉ่อนวาไรตี้

photodune-2043745-college-student-s

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เผยวิสัยทัศน์การจัดการศึกษา เพื่อเตรียมรับมือวิกฤตการณ์ใหม่ จากการถอดบทเรียน COVID-19 และ การมาถึงของสังคมผู้สูงอายุ ที่จะท้าทายระบบสาธารณสุขของไทยในอนาคตอันใกล้ โดยมุ่งปรับหลักสูตร เพิ่มชุดทักษะใหม่ ปั้น “พยาบาลแห่งอนาคต” ที่เชี่ยวชาญในวิชาชีพ เท่าทันเทคโนโลยี รู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแก้ปัญหาใหม่ และดูแลผู้ป่วยทั้งกายใจได้อย่างเป็นองค์รวม

 

รองศาสตราจารย์ ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี กล่าวว่า “โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ในฐานะสถานบันการศึกษาที่ผลิตบุคลากรด้านการพยาบาล เราได้เล็งเห็นความสำคัญของการปรับหลักสูตรให้ทันสมัย ภายใต้วิสัยทัศน์ “พยาบาลแห่งอนาคต” เรามุ่งผลิตพยาบาลที่เชี่ยวชาญในวิชาชีพของตนเอง มีความรู้ข้ามศาสตร์ รู้เท่าทันเทคโนโลยี สามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เข้าใจความแตกต่างทางภาษาและวัฒนธรรม โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี จึงได้ปรับหลักสูตรการเรียนการสอนใหม่ ให้นักศึกษามีความพร้อมใน 3 มิติ

 

มิติแรก คือ การมีความรู้ความสามารถเชิงวิชาชีพ มีความรู้ข้ามศาสตร์ เพื่อเปิดกว้างที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ร่วมทั้งมีแนวคิดในการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาต่างๆ ได้  

 

มิติที่สอง คือ การมีความเข้าใจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะนำไปสู่ความสามารถในการแปลผลและรวบรวมข้อมูลทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว 

 

มิติสุดท้าย คือ ความเข้าใจเพื่อนมนุษย์ ที่มีความหลากหลาย เช่น เชื้อชาติ เพศ วัย วัฒนธรรม ฯลฯ” ดังนั้นพยาบาลจึงต้องมีทักษะชีวิตที่สามารถปรับตัว ยืดหยุ่น เพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่แตกต่าง 

 

“ในหลักสูตรใหม่นี้ เราได้นำสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และการคาดการณ์ปัญหาสุขภาพในอนาคตมาบรรจุไว้ในหลักสูตรการเรียนการสอน รวมทั้งยังสอนให้นักศึกษามีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยตนเองผ่านการใช้เทคโนโลยี เพื่อติดตามความก้าวหน้าและรู้ทันปัญหาสาธารณสุขที่เกิดขึ้นใหม่ตลอดเวลา

 

“ในการเรียนการสอน นอกจากนักศึกษาจะได้เรียนรู้และทำงานร่วมกับบุคลากรด้านสาธารณสุขจากสหสาขาวิชาชีพแล้ว นักศึกษายังฝึกการเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นหลัก (Problem Based Learning) ทำให้มีทักษะการคิดแก้ปัญหา ซึ่งเมื่อเผชิญกับสถานการณ์ที่ไม่เคยพบมาก่อน ก็จะมีความยืดหยุ่น แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี”

อาจารย์ ดร.นันทนิจ แวน กูลิค อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพยาบาลพื้นฐาน โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ได้กล่าวถึงการเรียนการสอนว่า “ความรู้จากการเรียนจะต้องถูกนำมาใช้ในการฝึกปฏิบัติ ทำซ้ำๆบ่อยๆ ให้คล่อง จึงจะเกิดเป็น “ทักษะ” เราจึงจัดให้มีหุ่นเสมือนจริง สำหรับฝึกเจาะเลือด ฉีดยา ทำคลอด ทำ CPR ปั๊มหัวใจ  นักศึกษาจะได้ฝึกตั้งแต่ชั้นปี 2 การฝึกช่วยให้ทำได้แคล่วคล่องและมั่นใจมากขึ้น 

 

เรามีการจำลองเหตุการณ์ เช่น การทำ Disaster Triage เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกการจัดการภาวะฉุกเฉินที่มีผู้บาดเจ็บจำนวนมากในสถานการณ์จำลองที่มีความใกล้เคียงกับเหตุการณ์จริง ได้ฝึกคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉิน และวางแผนการจัดการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ภายใต้สถานการณ์ที่กดดัน รีบเร่ง ซึ่งในอนาคตข้างหน้ามีโอกาสที่จะเกิดภัยพิบัติมากขึ้น”

 

“เราเชื่อว่า เมื่อพยาบาลมีความสามารถรอบด้านมากขึ้น  ก็จะสามารถดูแลผู้ป่วยครอบคลุมอย่างเป็นองค์รวม ลดภาวะแทรกซ้อน  และเพิ่มขีดความสามารถให้ระบบสาธารณสุขของประเทศ ให้รับมือกับวิกฤตการณ์ได้อย่างมีความมั่นคงมากขึ้น” รองศาสตราจารย์ ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ กล่าวปิดท้าย

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับหลักสูตรปริญญาตรี โดยเปิดรับสมัครนักศึกษาพยาบาลปีการศึกษา 2564 ทั้งรอบโควต้า และแอดมิชชั่น ผู้สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://med.mahidol.ac.th/nursing

หนังสือพิมพ์กะฉ่อนดอทคอม ชาย by กะฉ่อน รายงาน