ข่าว2 องค์กรแห่งพุทธธรรม ร่วมสานต่อปณิธานอันแน่วแน่ของ ฯพณฯ พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ - kachon.com

2 องค์กรแห่งพุทธธรรม ร่วมสานต่อปณิธานอันแน่วแน่ของ ฯพณฯ พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ
กะฉ่อนวาไรตี้

photodune-2043745-college-student-s

2 องค์กรแห่งพุทธธรรม  ร่วมสานต่อปณิธานอันแน่วแน่ของ ฯพณฯ พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ  สืบอายุพระพุทธศาสนาให้ยืนยงคงถ้วน 8000 ปี

เมื่อวันที่ 27  ม.ค.2564 เวลา 15.30 น. ดร.สุขม วงประสิทธิ หัวหน้าคณะสนองปณิธาน 4 ประการ  ร่วมลงนาม ดร.รักสยาม นามาณุภาพ นายกสมาคมเปรียญธรรม  9 ประโยค และ ดร.เอกภพ เหล่าลาภะ เลขานุการสมาคมฯ ร่วมกันสานต่อ มุ่งมั่น  ตั้งใจรับภารกิจแห่งปณิธานสำคัญ สังคายนา  เพื่อสืบอายุพระพุทธศาสนาที่แท้จริงตามความยืนยงคงถ้วน 8000 ปี 

ดร.สุขม วงประสิทธิ กล่าวว่า เหตุเพราะเมื่อพระพุทธศาสนาตั้งมั่นมาถึงกึ่งพุทธกาลกว่า 2500 ปีมาแล้ว ในสมัยของพระพุทธเจ้า องค์ที่ 5 คือ พระสมณโคดม ซึ่งหากว่าหวนรำลึกถึงการสืบอายุพระพุทธศาสนา ตั้งแต่ปฐมกาลเป็นต้นมา จะเห็นได้ว่าทุกระยะ 500 ปี จะมีผู้รับภารกิจยิ่งใหญ่ระยะแรก คือ อสีติมหาสาวก 80 รูป เป็นผู้รับผิดชอบด้วยการออกธรรมจารึก เผยแพร่พระธรรมคำสั่งสอนไปยังทิศนุทิศต่าง ๆ  โดยจาริกแยกย้ายกันไปเส้นทางละ 1 รูป 

ต่อมาในระยะ 500 ปีที่ 2 ผู้ที่รับภารกิจสืบต่ออายุพระพุทธศาสนา คือ พระมหากษัตริย์ผู้ปกครองรัฐต่าง ๆ พร้อมทั้งมหาเศรษฐีผู้ใจบุญได้บริจาคที่ดินและทรัพย์สินสร้างวัดเป็นจำนวนมาก ยกตัวอย่างเช่น พระเจ้าอโศกมหาราช ทรงอุปถัมภ์บำรุง การทำมหาสังคายนา ครั้งที่  3 และได้ส่งพระธรรมทูต 9 สาย  ไปเผยแพร่พระพุทธศาสนา ในแผ่นดินต่าง ๆ ทั่วทุกทิศทุกทาง รวมทั้งเผยแพร่มาถึงแผ่นดินสุวรรณภูมิ อันเป็นที่ตั้งของประเทศไทย และประเทศอาเซียนในปัจจุบันนี้ 

ดร.รักสยาม นามาณุภาพ กล่าวว่า ในปัจจุบันนี้ พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองเลยมาถึงกึ่งพระพุทธกาลกว่า 2500 ปีแล้ว สถานการณ์ของโลกปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและซับซ้อน ด้วยระบบการสื่อสารที่ทันสมัยยิ่งกว่าปฐมพระพุทธกาล ซึ่งต้องเตรียมความพร้อม และบุคลากรชาวพุทธทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ร่วมมือประสานใจกันสืบสานอายุพระพุทธศาสนา ด้วยยุทธศาสตร์ 4 ประการ ดังนี้

• ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปลุกให้ตื่น

• ยุทธศาสตร์ 2  พื้นฟูให้เข้มแข็ง 

• ยุทธศาสตร์  3 เพิ่มแรงหนุนให้ก้าวหน้า

• ยุทธศาสตร์ 4 พัฒนาให้ยั่งยืน

 

หนังสือพิมพ์กะฉ่อนดอทคอม ชาย by กะฉ่อน รายงาน