ข่าวท่านชายวัชรเรศร วิวัชรวงศ์ ทรงแต่งตั้งนาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ เป็นองค์แทนประธานในพิธีตั้งองค์กฐิน - kachon.com

ท่านชายวัชรเรศร วิวัชรวงศ์ ทรงแต่งตั้งนาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ เป็นองค์แทนประธานในพิธีตั้งองค์กฐิน
กะฉ่อนวาไรตี้

photodune-2043745-college-student-s

ท่านชายวัชรเรศร วิวัชรวงศ์ (ท่านชายอ้น) ประธานกลุ่มคนไทยรัก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ไทย/อเมริกา ทรงแต่งตั้งให้นาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ประธานคณะปวงชนชาวไทย เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นองค์แทนประธานในพิธีตั้งองค์กฐิน และ ประธานจัดโครงการปฏิบัติธรรม เจริญจิตภาวนา ณ สำนักปฏิบัติธรรม พุทธพัฒนา จ.สระแก้ว

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2563 เวลา 15.00 น. มีการจัดงานน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และถวาย เป็นพระราชกุศล ในโอกาสที่เป็นวันคล้ายวันสวรรคต ครบรอบ 4 ปี พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ สำนักสงฆ์พุทธพัฒนา ต.หนองหว้า อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว โดยได้รับพระเมตตาอย่างสูงยิ่งจาก ท่านชายวัชรเรศร วิวัชรวงศ์ (ท่านชายอ้น) ประธานกลุ่มคนไทยรัก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ไทย/อเมริกา ทรงให้เกียรติเป็นประธานในการจัดงาน และได้ทรงแต่งตั้งให้ นาวาอากาศเอก(พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ประธานคณะปวงชนชาวไทยเพื่อ ชาติ ศาสน์กษัตริย์ เป็นองค์แทนประธานในพิธี และจัดตั้งองค์กฐิน และเปิดโครงการปฏิบัติธรรมเจริญจิตภาวนา เพื่อสร้างสันติภาพสู่สันติสุขทั่วไทย ระหว่างวันที่13-18 ตุลาคม 2563 นี้ โดยมีพระอาจารย์สุวัฒน์ สุวฑฺฒโน (หลวงพ่อดี) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในการจัดงาน ณ สำนัก ปฏิบัติธรรมพุทธพัฒนา จ.สระแก้ว

การจัดงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ คือ

  1. เพื่อสานประโยชน์ และขอความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ ในรูปแบบของ “บวร” บ้าน วัด และ โรงเรียน เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ตามหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
  2. เพื่อร่วมกันจัดกิจกรรมการกุศล เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีต่อ สถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
  3. เพื่อให้การบริหารกองทุนหมู่บ้านชุมชนศีล 5 อโรคยา พุทธพัฒนา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นกองทุนที่ท่านชายวัชรเรศร วิวัชรวงศ์ ทรงมีพระเมตตา ได้ประทานปัจจัยเพื่อเป็นทุนเริ่มต้นในการจัดตั้งกองทุนดังกล่าวซึ่งเป็นการแสดงพระประสงค์ และเจตนารมณ์ที่จะสืบสานพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่ 9 (สมเด็จปู่) โดย ทรงประสานศาสตร์แห่งมหาธรรมราชา องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ด้วยการดำเนินชีวิตในวิถีแห่งอริยมรรค มีองค์ 8 หรือ ทาน ศีล ภาวนา และศาสตร์พระราชา ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวง รัชกาลที่ 9 ไปสู่การปฏิบัติเป็นรูปธรรม เพื่อความมั่นคง และยั่งยืนของชาติ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม คุณธรรม จริยธรรมสืบไป

วันนี้ จึงเป็นวันสำคัญที่ประชาชนชาวไทยทุกภาคส่วน อันประกอบด้วยองค์กรเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ทั้ง ในประเทศไทย และในสหรัฐอเมริกา องค์กรด้านการศาสนา และองค์กรด้านการศึกษา ได้ร่วมมือร่วมใจกันจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล แด่พ่อหลวงของแผ่นดินรัชกาลที่ 9 ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ ล้นเกล้าล้นกระหม่อมของพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า ทั้งนี้ นาวาอากาศเอก(พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ประธานคณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ยังได้มอบทุนการศึกษาแก่เยาวชน ชาวบ้าน และเด็กนักเรียนในการประกวดวาดภาพรำลึกถึงในหลวงรัชกาลที่ 9 นอกจากนี้ยังมีการแสดงร้องเพลงสดุดี รำไทย เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของชาติไทย การออกร้านขายผลิตภัณฑ์ของชาวบ้าน และมีการมอบถุงยังชีพ แก่ชาวบ้าน ผู้สูงอายุ โรงเรียน และผู้ขาดแคลน ในพื้นที่ ณ สำนักปฏิบัติธรรมพุทธพัฒนา อีกด้วย

หนังสือพิมพ์กะฉ่อนดอทคอม  ชาย by กะฉ่อน  รายงาน