ข่าวรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นำคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่วัดอรุณราชวราราม - kachon.com

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นำคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่วัดอรุณราชวราราม
กะฉ่อนวาไรตี้

photodune-2043745-college-student-s

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นำคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่วัดอรุณราชวราราม

วันที่ 2 เมษยน 2563 เวลา 14.00 น. นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นำคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่จัดตั้งโรงทานขึ้นในวัดต่างๆ ตามพระดำริของเจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ซึ่งในวันนี้ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ พร้อมทั้งให้คำแนะนำที่วัดอรุณราชวราราม โดยมี ท่านพระครูปลัดดิลกวัฒน์(ชุมพร นิติสาโร) เลขานุการวัดอรุณราชวราราม - ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม และ ท่านพระครูวินัยธร จีรเดช จิรเตโช ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เป็นตัวแทนคณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม คอยให้การต้อนรับ 

โดยนายเทวัญและคณะ เดินทางไปยังศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) วัดอรุณราชวราราม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร โดยการสนองงานของคณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม นำโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค9 เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ร่วมกับ โรงพยาบาลนครธน สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ สถานีตำรวจนครบาลบางกอกใหญ่ กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมดำเนินการเปิดโรงทานช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ด้วยการถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุ-สามเณร ภายในวัด รวมทั้งแจกจ่ายให้กับผู้ประสบความยากลำบาก ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในขณะนี้ สำหรับท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ต้องการร่วมบุญบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค สามารถติดต่อร่วมบุญได้ที่ ท่านพระครูปลัดดิลกวัฒน์(ชุมพร นิติสาโร) เลขานุการวัดอรุณราชวราราม เบอร์โทร 089-487-7391 

หนังสือพิมพ์กะฉ่อนดอทคอม แว่น วัดอรุณ รายงาน

ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช เมตตามอบถวายข้าวสาร จำนวน ๑๐๐ ถุง ร่วมโครงการศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ณ วัดอรุณราชวราราม

วันที่ ๑ เมษยน ๒๕๖๓ ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร และเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช เมตตามอบถวายข้าวสาร จำนวน ๑๐๐ ถุง เพื่อใช้ประกอบอาหารในโรงครัวของศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ณ วัดอรุณราชวราราม โดยมีพระเดชพระคุณ ท่านพระครูปลัดดิลกวัฒน์(ชุมพร นิติสาโร) เลขานุการวัดอรุณราชวราราม - ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม และ ท่านพระครูวินัยธร จีรเดช จิรเตโช ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เป็นตัวแทนคณะสงฆ์วัดอรุณราชวรารามเป็นผู้รับมอบ คณะสงฆ์วัดอรุณราชวรารามและชาวบ้านหลังวัดอรุณ ขอกราบขอบพระคุณในเมตตาของท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯ เป็นอย่างสูง

หนังสือพิมพ์กะฉ่อนดอทคอม แว่น วัดอรุณ รายงาน

คณะสงฆ์เขตบางกอกใหญ่ มีมติเห็นชอบตั้งวัดอรุณราชวรารามเป็นศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ประจำเขตบางกอกใหญ่  

วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ร่วมประชุมหารือกับพระปัญญาวิมลมุนี เจ้าคณะแขวงวัดอรุณ พระศรีรัตนโมลี เจ้าคณะแขวงท่าพระ พระครูชิโนวาทธรรมรงค์ เลขานุการเจ้าคณะเขตบางกอกใหญ่ และพระครูปลัดดิลกวัฒน์ เลขานุการวัดอรุณราชวราราม เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ประจำเขตบางกอกใหญ่

เพื่อให้การดําเนินการเป็นไปตามพระดําริของเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก คณะสงฆ์เขตบางกอกใหญ่ เหล่าคณะสงฆ์ที่ร่วมประชุมหารือกันในครั้งนี้ มีมติเห็นชอบตั้งวัดอรุณราชวรารามที่มีความพร้อม เหมาะสมทุกด้าน และให้เป็นศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบความยากลำบากในเวลานี้ เป็น ศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ประจำเขตบางกอกใหญ่

หนังสือพิมพ์กะฉ่อนดอทคอม แว่น วัดอรุณ รายงาน

ลูกหลานพระเจ้าตากชาววัดอรุณ นำน้ำดื่มกะฉ่อนดอทคอม 100 ลัง ร่วมโครงการเปิดโรงทานช่วยเหลือผู้ประสบความยากลำบาก ในสถานการณ์การแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19) ณ วัดอรุณราชวราราม

กลุ่มพี่น้องลูกพระเจ้าตากชาววัดอรุณ โดย คุณอัครวิทย์ รัตนประสิทธิ์(วิทย์ วัดอรุณ) นำน้ำดื่มกะฉ่อนดอทคอมชนิดแก้ว จำนวน 100 ลัง(ในขั้นต้น) น้อมถวายแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค9 เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เพื่อร่วมโครงการเปิดโรงทานช่วยเหลือผู้ประสบความยากลำบาก ในสถานการณ์การแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19) ณ วัดอรุณราชวราราม ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2563 - วันที่ 26 พฤษภาคม 2563

โดยมีพระเดชพระคุณ ท่านพระครูปลัดดิลกวัฒน์(ชุมพร นิติสาโร) เลขานุการวัดอรุณราชวราราม - ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม และ ท่านพระครูวินัยธร จีรเดช จิรเตโช ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เป็นตัวแทนคณะสงฆ์วัดอรุณราชวรารามเป็นผู้รับมอบ

ร่วมบุญถวายน้ำดื่มในครั้งนี้โดย คณะผู้จัดงานแห่องค์พระรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ ประจำปี 2563 โดย คุณอัครวิทย์ รัตนประสิทธิ์(วิทย์ วัดอรุณ) คุณวันชัย ลาภวิไลพงศ์(โต วัดอรุณ) คุณภาพิมล แหวนทองคำ คุณชนะโชค แหวนทองคำ บริษัท ไก่เทพฟาร์ม จำกัด โดย คุณมติชน ชูทับทิม(อาร์ม แปดริ้ว) คุณจันทร์ดาราอัปสร รัตนประสิทธิ์(อาจารย์ฝนทิพย์) และกัลยาณมิตร

คุณณัฐกาญจน์ ทรัพย์โภค ผู้อำนวยการสถาบันเมตตาบริหารการศึกษา  คุณศิริศักดิ์ กาญจนถาวรกุล(ร้านนิทานโมบาย) คุณประพัฒน์ จันทร์วันเพ็ญ(แต๊บ วัดอรุณ) คุณกฤษณะ เนาว์สถาน(นะ เมืองเพชร) คุณเตี้ย สวนทะเล คุณยุทธพงศ์ เจษฎาวนิชกุล(เสี่ยเกา สายสอง) คุณทวีศักดิ์ สุธรรมไพศาล(ตี๋ โพธิ์สามต้น) และผู้ร่วมทำบุญใน งานแห่องค์พระรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ ประจำปี 2563 ทุกท่าน

หนังสือพิมพ์กะฉ่อนดอทคอม แว่น วัดอรุณ รายงาน

พระธรรมรัตนดิลก เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เปิดศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบความยากลำบาก ในสถานการณ์การแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา

วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ ที่วัดอรุณราชวราราม โดยพระดำริของเจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก สนองงานโดยคณะสงฆ์วัดอรุณราชวราราม นำโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมรัตนดิลก กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ดำเนินการประสานและจัดการงานโดย พระครูปลัดดิลกวัฒน์(ชุมพร นิติสาโร) เลขานุการวัดอรุณราชวราราม - ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม

พระครูวินัยธร จีรเดช จิรเตโช ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ร่วมกับโรงพยาบาลนครธน สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ สถานีตำรวจนครบาลบางกอกใหญ่ จัดทำศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบความยากลำบาก ถวายอาหารพระภิกษุ-สามเณร ภายในอาราม รวมทั้งแจกจ่ายให้กับผู้ประสบความยากลำบาก ในสถานการณ์การแพร่เชื้อไวรัสโคโรนาในขณะนี้

 โครงการนี้จะจัดขึ้นเพื่อดูแลถวายอาหารแด่พระภิกษุ-สามเณร ภายในอาราม รวมทั้งแจกจ่ายให้กับผู้ประสบความยากลำบากในขั้นต้นเป็นเวลา 2 เดือน ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2563 - วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 โดยท่านผู้ต้องการรับการบริการดังกล่าว สามารถเดินทางมารับบริการได้ ในรอบเช้าถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุ-สามเณร เวลา 06.00 น.-08.00 น. ประชาชนทั่วไปเวลา 07.00 น.-09.00 น. และในรอบบ่ายถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุ-สามเณร 11.00 น.-12.00 น. ประชาชนทั่วไป 12.00 น.-15.30 น ณ วัดอรุณราชวราราม

หนังสือพิมพ์กะฉ่อนดอทคอมโดย คุณวิทย์ วัดอรุณ(อัครวิทย์ รัตนประสิทธิ์) และทีมงานผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์กะฉ่อนดอทคอม ขอเป็นกำลังใจ ขอให้ทุกคนทุกท่านมีกำลังกายใจเข้มแข็ง บุญรักษา คุณพระคุ้มครองทุกคน ทุกท่านด้วยเทอญ สาธุ

หนังสือพิมพ์กะฉ่อนดอทคอม แว่น วัดอรุณ รายงาน

บารมีเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ รุ่นกรุงธนบุรี คุ้มครองชีวิต(มีคลิป)
https://bit.ly/2P0sbzR

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก

ชมภาพทั้งหมด คลิ๊ก
ชมคลิปทั้งหมด คลิ๊ก