ข่าวข่าวดีสำหรับท่านที่รับราชการและทำงานประจำ ที่ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท - kachon.com

ข่าวดีสำหรับท่านที่รับราชการและทำงานประจำ ที่ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท
กะฉ่อนวาไรตี้

photodune-2043745-college-student-s

ข่าวดีสำหรับท่านที่รับราชการและทำงานประจำ ที่ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท

บริษัท เมตตาบริหารการศึกษา จำกัด โดยอาจารย์ณัฐกาญจน์ ทรัพย์โภค(อาจารย์แม้ว) ผู้รับมอบอำนาจจากวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น จังหวัดตาก ในการประชาสัมพันธ์ รับสมัครและประสานงานกับท่านที่รับราชการและทำงานประจำที่ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ในโครงการ “พัฒนาผู้นำปกครองท้องถิ่น” และ “พัฒนาผู้นำด้านการบริหารจัดการ” ทั้งนี้เป็นหลักสูตรการเรียนในคณะนิติศาสตร์ และรัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์  โดยผู้เรียนจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 1.มีอายุ 23 ปีขึ้นไป 2.มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 3 ปี 3.เป็นผู้ที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 

นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรในระดับปริญญาโท เช่น หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโท จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 1.ผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 2.มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี

โดยอาจารย์ณัฐกาญจน์ ทรัพย์โภค(อาจารย์แม้ว) ผู้รับประสานงานในโครงการนี้ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่นด้านการศึกษาทุกภาคส่วน เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาบุคลากรของท่าน และผู้ที่สนใจในโครงการนี้ ซึ่งท่านผู้สนใจต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท สามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  อาจารย์ณัฐกาญจน์ ทรัพย์โภค(อาจารย์แม้ว) เบอร์โทร 089-684-4749

หนังสือพิมพ์กะฉ่อนดอทคอม ทีมงาน วิทย์ วัดอรุณ รายงาน