ข่าวม.บูรพา ร่วมกับ สคช. เปิดตัวโครงการ MICE - kachon.com

ม.บูรพา ร่วมกับ สคช. เปิดตัวโครงการ MICE
กะฉ่อนวาไรตี้

photodune-2043745-college-student-s

มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) (สคช.) จัดประชุมสัมมนาชี้แจงผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมวิชาชีพการจัดประชุมและนิทรรศการ หรือ ไมซ์ พร้อมเปิดตัวโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพการจัดประชุมและนิทรรศการ (MICE) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้อาชีพในสาขาวิชาชีพการจัดประชุมและนิทรรศการ (MICE) มีมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการ มีความเป็นสากลและเหมาะสมกับประเทศไทย ณ โรงแรมสุโกศล กรุงเทพฯ ที่ผ่านมา

จุลลดา มีจุล รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ประธานเปิดงานเปิดเผยสถานการณ์และความสำคัญของอุตสาหกรรมจัดประชุมและนิทรรศการหรืออุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศไทย ได้ก่อให้เกิดผลกระทบเชิงบวก อาทิ การขยายตัวทางเศรษฐกิจและการพัฒนาของธุรกิจสนับสนุนที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง และประเทศไทยยังเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมไมซ์ในตลาดภูมิภาคด้านการเชื่อมต่อและเข้าถึงตลาดอาเซียน และกลุ่มประเทศ CLMV อีกทั้งรัฐบาลมีนโยบายเพิ่มศักยภาพและวางแผนเชิงรุกให้กับไมซ์ไทย แต่ประเทศไทยยังคงขาดแบบทดสอบสมรรถนะของบุคคลในวิชาชีพดังกล่าว สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพจึงได้ดำเนินโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพการจัดประชุมและนิทรรศการ (MICE) เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถใช้ประกอบการจ้างงานได้ตรงกับความต้องการสถานศึกษาสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการ นำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศไทยได้

ผศ.ดร.ศักดิ์ชัย เศรษฐ์อนวัช รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา ในฐานะผู้จัดการโครงการดังกล่าว เปิดเผยถึงวัตถุประสงค์ของโครงการฯ เพื่อพัฒนาและจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาการจัดการประชุมและนิทรรศการ (MICE) ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการ มีความเป็นสากล สามารถรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน / พัฒนาเครือข่ายการจัดทำ พัฒนา และเผยแพร่ มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาการจัดการประชุมและนิทรรศการ (MICE) / ประชาสัมพันธ์ให้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพสาขาการจัดประชุมและนิทรรศการ (MICE) เป็นที่รับรู้และยอมรับในทุกภาคส่วน โดยมีระยะวลาในการดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ทั้งนี้การจัดประชุมดังกล่าว ได้เชิญชวนตัวแทนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน สมาคมสถาบันการศึกษา ที่มีความเกี่ยวข้องกับวิชาชีพการจัดประชุมและนิทรรศการ (MICE) กว่า ๕๐ ท่าน เข้าร่วมเพื่อสร้างความเข้าใจและชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการ และรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพการจัดประชุมและนิทรรศการ (MICE)

 

หนังสือพิมพ์กะฉ่อนดอทคอม  ชาย by กะฉ่อน  รายงาน