ข่าว มหิดลอินเตอร์ เปิดรับสมัครนักศึกษา - kachon.com

มหิดลอินเตอร์ เปิดรับสมัครนักศึกษา
กะฉ่อนวาไรตี้

photodune-2043745-college-student-s

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระหว่างวันที่ 18 เมษายน– 1 พฤษภาคม 2562 ประจำปีการศึกษา 2561-2562 ระดับปริญญาตรีหลักสูตรนานาชาติ 6 หลักสูตร 16 สาขาวิชา ดังนี้

1. หลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิต (BACHELOR OF COMMUNICATION ARTS : B.Com.Arts)

– สาขาวิชาสื่อและการสื่อสาร (Media and Communication)

 

2. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (BACHELOR OF FINE ARTS : B.F.A.)

- สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ (Communication Design)

 

3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (BACHELOR OF ARTS : B.A.)

– สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและกิจการทั่วโลก (International Relations and Global Affairs)

– สาขาวิชาวัฒนธรรมนานาชาติศึกษาและภาษา (Intercultural Studies and Languages)

 

4. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION : B.B.A.)

– สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (Business Economics)

– สาขาวิชาการเงิน (Finance) – สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business)

– สาขาวิชาการตลาด (Marketing)

 

5. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (BACHELOR OF SCIENCE : B.Sc.)

- สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (Applied Mathematics)

– สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (Biological Sciences)

– สาขาวิชาเคมี (Chemistry) – สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science)

– สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Environmental Science)

– สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (Food Science and Technology)

– สาขาวิชาฟิสิกส์ (Physics)

 

6. หลักสูตรการจัดการบัณฑิต (BACHELOR OF INTERNATIONAL HOSPITALITY MANAGEMENT: B.M.)

– สาขาวิชาการจัดการบริการนานาชาติ (International Hospitality Management)

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : www.muic.mahidol.ac.th หรือติดต่อหน่วยรับสมัครฯ โทร.0-2700-5000 ต่อ4344, 4347 อีเมล์ : icdad@mahidol.ac.th

 

หนังสือพิมพ์กะฉ่อนดอทคอม  ชาย by กะฉ่อน  รายงาน